Ver­kos­toi­tu­mi­nen, mitä se on? mikä sen hyö­ty on? miten se teh­dään? Nämä voi­vat olla kink­ki­siä kysy­myk­siä monel­le.

Kun yrit­tä­jä kes­kit­tyy yri­tyk­sen joh­ta­mi­seen ja nii­den pali­koi­den kasas­sa pitä­mi­seen, on tämä aihe jos­kus hyvin kau­kai­nen, vaik­ka aja­tus sii­tä kiin­nos­tai­si.

Jos minul­ta kysy­tään, ver­kos­toi­tu­mi­nen tar­koit­taa kehi­tys­tä. Ver­kos­toi­tu­mal­la auke­aa maa­il­ma ja mah­dol­li­suu­det, joi­ta emme yksin pys­ty luo­maan, sii­hen tar­vi­taan yhteis­työ­tä. Yksin pää­see lujaa, mut­ta yhdes­sä pitem­mäl­le.