Mys­te­ri Shop­ping- pal­ve­lut:

Mys­te­ri shop­ping- pal­ve­lui­den suo­sio on vuo­sien var­rel­la kas­va­nut ja se aut­taa yri­tys­tän­ne kehit­tä­mään pal­ve­lun­ne tasoa ja hen­ki­lös­tön osaa­mis­ta. Jokai­nen yri­tys on uniik­ki ja tie­tyt asiat ovat heil­le tär­kei­tä. Täl­lä pal­ve­lul­la saa­daan sel­väs­ti esil­le pal­ve­lun­ne vah­vuu­det ja heik­kou­det. Sii­tä on hyvä aloit­taa, kun puhu­taan myyn­nin edis­tä­mi­ses­tä ja kehit­tä­mi­ses­tä. Ota yhteyt­tä ja kat­so­taan mitä sinun yri­tyk­ses­sä­si tapah­tuu!

Myyn­ti­kou­lu­tuk­set ja hen­ki­lös­tön hyvin­voin­ti:

Haluat­ko boos­ta­ta myyn­ti­tii­miä­si? hakea ken­täl­tä parem­pia tulok­sia ja kehit­tää tii­mi­si toi­min­taa?

Olen kou­lut­ta­nut vuo­sia eril­lai­sia myy­jiä ja asia­kas­pal­ve­li­joi­ta, eril­lai­sis­sa tilan­teis­sa ja eril­lai­siin työ­teh­tä­viin.

On tär­ke­ää että asioi­ta kehi­te­tään koko ajan, eikä vas­ta kun tulos las­kee. Tii­min hyvin­voin­ti ja jak­sa­mi­nen on yksi tär­keä asia, ihan niin­kuin myyn­ti­kou­lu­tuk­sen saa­mi­nen­kin. Molem­mat yhdes­sä ja sään­nöl­li­ses­ti.

Tutus­tun yri­tyk­see­si ja myyn­ti­tii­mii­si. Teh­dään yhdes­sä suun­ni­tel­ma, joka kan­taa hedel­mää yri­tyk­sel­le­si yhdes­sä tii­mi­si kans­sa, pit­käl­lä täh­täi­mel­lä.

Tämä on usein hyvin haas­tel­lis­ta, mut­ta vält­tä­mä­tön­tä. Työn­te­ki­jöi­den jak­sa­mi­nen ja moti­voin­ti on tär­keä osa yri­tyk­sen tulos­ta. Tulos­ha­kui­sia myy­jiä on har­vas­sa, mut­ta oikeal­la moti­voin­nil­la kaik­ki on mah­dol­lis­ta. Haluat­ko tie­tää miten sinun työn­te­ki­jä­si voi­vat ja miten voi­daan hei­dän osaa­mis­taan ja hyvin­voin­ti­aan kehit­tää? Ota roh­keas­ti yhteyt­tä!

 Yhteis­työ mah­dol­li­suu­det:

Ver­kos­toi­tu­mi­nen on jos­kus hyvin han­ka­laa ja aika­kaan ei rii­tä. Yri­tys­ten yhteis­työ on tär­ke­ää ja luo pal­jon uusia mah­dol­li­suuk­sia. Mit­kä ne ovat sinun yri­tyk­sel­le­si, voi­daan kes­kus­tel­la ajan kans­sa.

Ota meihin yhteyttä ja katsotaan mitä sinun yrityksessäsi tapahtuu ja miten voimme kehittää ja parantaa sitä tuloshakuisesti.