Tulok­sia, tulok­sia, tulok­sia.. Nii­tä on vain tul­ta­va!! Mut­ta miten? jak­saa­ko tii­mi ja miten hei­dät pide­tään moti­voi­tu­nei­ta? se on haas­te.

Muis­ta ” ruok­kia” tii­miä­si. Pal­kit­se hei­dät hyväs­tä työs­tä ja roh­kai­se hei­tä ylit­tä­mään itsen­sä joka ker­ta uudes­taan. “huol­la” hei­dän heik­kouk­sia ja kehi­tä nii­tä.

Näi­hin on monia tapo­ja, kos­ka kaik­ki ovat yksi­löi­tä. Myy­mi­nen on laji, jos­sa on pysyt­tä­vä hereil­lä ja osat­ta­va sovel­taa, mut­ta se vaa­tii myös hen­ki­siä työ­ka­lu­ja. Huo­leh­di tii­mis­tä­si ja hei­dän hyvin­voin­nis­ta ja se näkyy tulok­sis­sa!