Täy­si kalen­te­ri, kel­lo joka juok­see kar­kuun, uusien haas­tei­den tavoit­te­le­mi­nen.. lopu­ton lis­ta. Jos­kus on hyvä pysäh­tyä het­kek­si ja miet­tiä, onko suun­ta oikea mihin men­nään? Onko työ­ka­lut ajan­ta­sal­la, oli­si­ko mah­dol­lis­ta hel­pot­taa päi­vit­täis­tä työ­kuor­maa itsel­tään, mut­ta sil­ti paran­taa tulos­ta? Ei yrit­tä­jä­kään voi 24/7 teh­dä töi­tä, mut­ta sil­ti pyö­rien on pyö­rit­tä­vä.

Oman osaa­mi­sen kehit­tä­mi­nen on yhtä tär­ke­ää, kuin pal­ve­lui­den ulkois­ta­mi­nen. Jos omaan työ­taak­kaan kuu­luu hom­ma, johon oma osaa­mi­nen ei rii­tä, kan­nat­taa sen anta­mis­ta toi­sen ammat­ti­lai­sen käsiin miet­tiä. Se voi paran­taa yri­tyk­sen tulok­sia huo­mat­ta­vas­ti ja omaa aikaa pys­tyy hyö­dyn­tä­mään parem­min ja tehok­kaam­min.

Digi­mark­ki­noin­nin osaa­mi­ses­ta puhu­taan vii­me­ai­koi­na pal­jon. Sosi­aa­li­sen­me­dian käy­tös­tä ja sen vai­ku­tuk­ses­ta. Se on monel­le vie­lä “mör­kö” ja tun­te­ma­ton alue. Se on jopa niin, että sitä ei ollen­kaan tun­ne omak­si jutuk­si, vaik­ka se on tule­vai­suu­des­sa must.

Asioi­den muut­ta­mi­nen ja kehit­tä­mi­nen ei aina ole help­poa. Apu­ja kan­nat­taa pyy­tää jos­kus oman yri­tyk­sen ulko­puo­lel­ta, jol­loin asioi­hin saa aivan toi­sen­lai­sen kat­sauk­sen ja on hel­pom­pi ottaa tar­vit­ta­vat aske­leet. #kehitys#yhteistyö#yrittäjät#ammattilaiset#