Mitä on yrittäjän arki?

Täy­si kalen­te­ri, kel­lo joka juok­see kar­kuun, uusien haas­tei­den tavoit­te­le­mi­nen.. lopu­ton lis­ta. Jos­kus on hyvä pysäh­tyä het­kek­si ja miet­tiä, onko suun­ta oikea mihin men­nään? Onko työ­ka­lut ajan­ta­sal­la, oli­si­ko mah­dol­lis­ta hel­pot­taa päi­vit­täis­tä työ­kuor­maa itsel­tään, mut­ta sil­ti paran­taa tulos­ta? Ei yrit­tä­jä­kään voi 24/7 teh­dä töi­tä, mut­ta sil­ti pyö­rien on pyö­rit­tä­vä.

Oman osaa­mi­sen kehit­tä­mi­nen on yhtä tär­ke­ää, kuin pal­ve­lui­den ulkois­ta­mi­nen. Jos omaan työ­taak­kaan kuu­luu hom­ma, johon oma osaa­mi­nen ei rii­tä, kan­nat­taa sen anta­mis­ta toi­sen ammat­ti­lai­sen käsiin miet­tiä. Se voi paran­taa yri­tyk­sen tulok­sia huo­mat­ta­vas­ti ja omaa aikaa pys­tyy hyö­dyn­tä­mään parem­min ja tehok­kaam­min.

Digi­mark­ki­noin­nin osaa­mi­ses­ta puhu­taan vii­me­ai­koi­na pal­jon. Sosi­aa­li­sen­me­dian käy­tös­tä ja sen vai­ku­tuk­ses­ta. Se on monel­le vie­lä “mör­kö” ja tun­te­ma­ton alue. Se on jopa niin, että sitä ei ollen­kaan tun­ne omak­si jutuk­si, vaik­ka se on tule­vai­suu­des­sa must.

Asioi­den muut­ta­mi­nen ja kehit­tä­mi­nen ei aina ole help­poa. Apu­ja kan­nat­taa pyy­tää jos­kus oman yri­tyk­sen ulko­puo­lel­ta, jol­loin asioi­hin saa aivan toi­sen­lai­sen kat­sauk­sen ja on hel­pom­pi ottaa tar­vit­ta­vat aske­leet. #kehitys#yhteistyö#yrittäjät#ammattilaiset#

Myynti tiimien Boostaaminen, mitä se on?

Tulok­sia, tulok­sia, tulok­sia.. Nii­tä on vain tul­ta­va!! Mut­ta miten? jak­saa­ko tii­mi ja miten hei­dät pide­tään moti­voi­tu­nei­ta? se on haas­te.

Muis­ta ” ruok­kia” tii­miä­si. Pal­kit­se hei­dät hyväs­tä työs­tä ja roh­kai­se hei­tä ylit­tä­mään itsen­sä joka ker­ta uudes­taan. “huol­la” hei­dän heik­kouk­sia ja kehi­tä nii­tä.

Näi­hin on monia tapo­ja, kos­ka kaik­ki ovat yksi­löi­tä. Myy­mi­nen on laji, jos­sa on pysyt­tä­vä hereil­lä ja osat­ta­va sovel­taa, mut­ta se vaa­tii myös hen­ki­siä työ­ka­lu­ja. Huo­leh­di tii­mis­tä­si ja hei­dän hyvin­voin­nis­ta ja se näkyy tulok­sis­sa!

Verkostoituminen, mitä se on?

Verkostoituminen, mitä se on?

Ver­kos­toi­tu­mi­nen, mitä se on? mikä sen hyö­ty on? miten se teh­dään? Nämä voi­vat olla kink­ki­siä kysy­myk­siä monel­le.

Kun yrit­tä­jä kes­kit­tyy yri­tyk­sen joh­ta­mi­seen ja nii­den pali­koi­den kasas­sa pitä­mi­seen, on tämä aihe jos­kus hyvin kau­kai­nen, vaik­ka aja­tus sii­tä kiin­nos­tai­si.

Jos minul­ta kysy­tään, ver­kos­toi­tu­mi­nen tar­koit­taa kehi­tys­tä. Ver­kos­toi­tu­mal­la auke­aa maa­il­ma ja mah­dol­li­suu­det, joi­ta emme yksin pys­ty luo­maan, sii­hen tar­vi­taan yhteis­työ­tä. Yksin pää­see lujaa, mut­ta yhdes­sä pitem­mäl­le.