Myynti tiimien Boostaaminen, mitä se on?

Tulok­sia, tulok­sia, tulok­sia.. Nii­tä on vain tul­ta­va!! Mut­ta miten? jak­saa­ko tii­mi ja miten hei­dät pide­tään moti­voi­tu­nei­ta? se on haas­te.

Muis­ta ” ruok­kia” tii­miä­si. Pal­kit­se hei­dät hyväs­tä työs­tä ja roh­kai­se hei­tä ylit­tä­mään itsen­sä joka ker­ta uudes­taan. “huol­la” hei­dän heik­kouk­sia ja kehi­tä nii­tä.

Näi­hin on monia tapo­ja, kos­ka kaik­ki ovat yksi­löi­tä. Myy­mi­nen on laji, jos­sa on pysyt­tä­vä hereil­lä ja osat­ta­va sovel­taa, mut­ta se vaa­tii myös hen­ki­siä työ­ka­lu­ja. Huo­leh­di tii­mis­tä­si ja hei­dän hyvin­voin­nis­ta ja se näkyy tulok­sis­sa!

Verkostoituminen, mitä se on?

Verkostoituminen, mitä se on?

Ver­kos­toi­tu­mi­nen, mitä se on? mikä sen hyö­ty on? miten se teh­dään? Nämä voi­vat olla kink­ki­siä kysy­myk­siä monel­le.

Kun yrit­tä­jä kes­kit­tyy yri­tyk­sen joh­ta­mi­seen ja nii­den pali­koi­den kasas­sa pitä­mi­seen, on tämä aihe jos­kus hyvin kau­kai­nen, vaik­ka aja­tus sii­tä kiin­nos­tai­si.

Jos minul­ta kysy­tään, ver­kos­toi­tu­mi­nen tar­koit­taa kehi­tys­tä. Ver­kos­toi­tu­mal­la auke­aa maa­il­ma ja mah­dol­li­suu­det, joi­ta emme yksin pys­ty luo­maan, sii­hen tar­vi­taan yhteis­työ­tä. Yksin pää­see lujaa, mut­ta yhdes­sä pitem­mäl­le.