Business Consulting & Sales Suvi Heikkanen

Tulos­ha­kuis­ta yri­tys­kon­sul­toin­tia

Ota yhteyt­tä

Yrittäjän elämä

Yrit­tä­jän elä­mä on hyvin kii­reis­tä, usein hek­tis­tä ja voi joil­lek­kin olla jopa yksi­näis­tä. Jokai­sel­le hen­ki­lö­koh­tai­nen koke­mus. Toi­mi­van, tulos­ta tuot­ta­van ja tuke­van ver­kos­ton luo­mi­nen ei ole kai­kil­le itses­tään sel­vää. Se on haas­ta­vaa, mut­ta 100% kan­nat­ta­vaa.

Myös laa­duk­kaan ja hyvin voi­van hen­ki­lös­tön joh­ta­mi­nen ja kehit­tä­mi­nen on päi­vit­täi­nen haas­te, mut­ta sen arvois­ta. 

 

 

Minusta

Olen vuo­sien myyn­nin ja asia­kas­pal­ve­lun ammat­ti­lai­nen. Pal­jon kou­lut­tau­tu­nut ja monia kou­lut­ta­nut.  Itse ollut yrit­tä­jä ja luo­nut mah­dol­li­suuk­sia yhdes­sä mui­den yrit­tä­jien kans­sa. Todis­te­tus­ti on ver­kos­toi­tu­mi­nen  mah­dol­li­suus kehit­tää uusia pal­ve­lu­ja ja näin luo­da parem­paa kil­pai­lue­tua kai­kil­le muka­na ole­vil­le yri­tyk­sil­le.

Mik­si? Kos­ka yri­tys­ten yhteis­työ lisää yri­tys­ten uskot­ta­vuut­ta ja poten­ti­aa­lia, joka kas­vat­taa hei­dän voluu­mia. Ver­kos­toi­tu­mi­sen tavoi­te on yhtei­nen hyö­ty ja aidon lisä­ar­von luo­mi­nen. Yksin pää­see kovaa, mut­ta yhdes­sä pidem­mäl­le. Laa­tu ja luot­ta­mus ovat tär­kei­tä avain­sa­no­ja.

Mysteri Shopping -palvelut

Mys­te­ri Shop­ping pal­ve­lui­den tar­koi­tus on kehit­tää yri­tyk­sen pal­ve­lun laa­tua ja aut­taa kehit­tä­mään hen­ki­lö­kun­nan osaa­mis­ta.

Ota meihin yhteyttä ja katsotaan mitä sinun yrityksessäsi tapahtuu ja miten voimme kehittää ja parantaa sitä tuloshakuisesti.